Webshop

Halogenfria kablar – hur, var, när och varför?

Brand frisätter halogenerade väten från plaster

Vad är halogener?

Grundämnen som fluor, klor, brom, jod och astat är halogener och ingår i den sjunde huvudgruppen i grundämnenas periodiska system. De finns i många kemiska föreningar, till exempel klor i polyvinylklorid. PVC, som det förkortas, är mycket hållbart, varför det används i många tekniska produkter, bland annat som isolations- och mantelmaterial i kablar. Klor och andra halogener tillsätts ofta som tillsatser för att förbättra flamhärdigheten. Detta har dock ett pris – halogener är hälsovådliga. Av denna anledning används i allt högre grad plaster som inte innehåller halogener för kablar.

Vad är en halogenfri kabel?

Halogenfria kablar är, som namnet antyder, fria från halogener i plastens sammansättning. Halogenhaltiga plaster kan upptäckas genom de kemiska elementen i deras namn, som den ovan nämnda polyvinylkloriden, kloroprengummi, fluoretylenpropylen, fluorpolymergummi med flera.

Om du vill eller måste använda halogenfria kablar, se till att de är tillverkade av material såsom silikongummi, polyuretan, polyeten, polyamid, polypropylen, termoplastiska elastomerer (TPE) eller etylenpropylendiengummi, bland andra. De innehåller inga hälsofarliga stabilisatorer tillverkade av tungmetaller eller mjukgörare, och tillsatserna för flamskyddsmedel är ekologiskt säkra.

07 OELFLEX CLASSIC 110 H SF RGB

Kraft- och styrkabel

Halogenfria miljökablar

halogenfritt-UNITRONIC-ROBUST nav-teaser

Data- och elektronikkabel

Halogenfria

Vad kallas halogenfria kablar?

En kabel är halogenfri om inga halogener som klor, fluor eller brom används i isolations- och mantelmaterialet på kabeln eller ens i värmekrympslangarna, såsom krympslangen PROTECT HF från LAPP. Förskruvningar, kabelskydd som exempelvis slang, eller kontaktdon kan också vara tillverkade av plast utan halogener och är därför halogenfria. Om du till behöver halogenfria kablar bör du därför hålla utkik efter följande beteckningar på produkterna:

Plaster innehållande halogenerHalogenfria plaster
  • Kloroprengummi
  • Fluoretylenpropylen
  • Fluorpolymergummi
  • Polyvinylklorid
  • Silikongummi
  • Polyuretan
  • Polyeten
  • Polyamid
  • Polypropen
  • Termoplastelastomerer

 

Med tiden har flera marknadsmässiga beteckningar uppstått inom kabelbranschen när det gäller märkning av halogenfria kablar. Beroende på tillverkaren kommer du därför att stöta på beteckningar för halogenfria kablar såsom:

FörkortningBeskrivning
HFFRHalogenfri, flamhämmande
LSZH (or known LS0H)Låg rökdensitet, noll halogen
FRNCFlamhämmande, icke-korrosiva
HFHalogenfri

 

Produkter från LAPP kan identifieras med bokstäverna H i produktnamnet. Så är till exempel fallet med vår styrkabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller mer generellt NHXMH-kablar som ett halogenfritt alternativ till PVC-installationskabeln NYM. Halogenfria förskruvningar identifieras med bokstäverna HF. SKINTOP® ST-HF-M-förskruvningen och SILVYN® krympslangar är tillverkade för att vara flamsäkra och självslocknande, halogenfria och erbjuda hög funktionssäkerhet.

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0.5 N 0005
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G0.5 N 0005
SKINTOP® ST-HF-M Halogen-free plastic cable gland

Varför är halogenfria kablar viktiga för brandskyddet?

Halogener kan vara hälsovådliga. Detta gäller särskilt när plast som innehåller halogener – framför allt PVC – brinner. Om en brand bryter ut frisätts halogenerade väten från plasten. Tillsammans med vatten, som brandvatten som används av brandkåren, men också med fukt från slemhinnor, kombineras halogener för att bilda syror. Klor blir saltsyra medan fluor blir den mycket frätande fluorvätesyran. Dessutom kan en blandning av dioxin och andra mycket giftiga kemikalier bildas. Om de kommer in i luftvägarna kan de orsaka frätskador och leda till döden genom kvävning. Även personer som överlever branden kan drabbas av bestående hälsoskador. Detta händer inte med halogenfria kablar.

För ett heltäckande brandskydd bör kablarna även vara flamsäkra och avge en lätt transparent rök. Flamskydd fördröjer antändning och spridning av flammor och främjar självsläckning. Här befinner sig tillverkarna i ett dilemma eftersom klor och brom är mycket bra flamskyddsmedel och därför ofta tillsätts i plast för kablar. På grund av de hälsorisker som nämns ovan är detta kontroversiellt och endast tillåtet om inga personer är i fara. LAPP använder därför material som har hög flamhärdighet men ändå klarar sig utan halogener.

Vad är fördelen med halogenfria kablar?

ETHERLINE® FIRE Industriell Ethernetkabel med funktionell integritet

ETHERLINE® FIRE Industriell Ethernetkabel med funktionell integritet

Om halogenfria kablar hettas upp kraftigt eller brinner, bildar de betydligt färre frätande syror eller gaser som är hälsofarliga. ÖLFLEX® styrkablar eller datakablar av varumärkena UNITRONIC® och ETHERLINE® är särskilt lämpliga för användning i offentliga byggnader, transportmedel eller överhuvudtaget på platser där stora skador på personer, djur eller egendom kan uppstå i händelse av brand. De har låg rökdensitet vilket innebär att de utvecklar mindre rök och gör det lättare för instängda personer att hitta utrymningsvägar.

Om du behöver en halogenfri NYM-kabel kan du förlita dig på våra NHXM H-mantlade kablar. De är de halogenfria alternativen till kommersiellt tillgängliga, icke-halogenfria NYM-kablar. För vår styrkabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 finns det halogenfria alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Det är särskilt klokt att använda halogenfria kablar om man vid brand ska kunna garantera största möjliga funktionsintegritet. Detta är till exempel viktigt i byggnader där övervakningskameror ska ge bilder av brandkällan. Höghastighetsdatakabeln ETHERLINE® FIRE överför data med full överföringshastighet även efter två timmar i lågorna.

 

Normativa krav för halogenfria kablar och anslutningar

En halogenfri kabel som uppfyller relevanta normer och standarder är inte nödvändigtvis helt halogenfri. För att beteckna en kabel som halogenfri i den mening som avses i de normativa kraven handlar det snarare om att inte överskrida vissa värden.

 

Halogenfria kablar enligt IEC 60754-1 eller DIN EN 60754-1

I denna del av standarden specificeras kortfattat testutrustningen samt förfarandet för att bestämma mängden halogensyragas som genereras vid förbränning av material i kablar och isolationer.

LAPP-kablar som betecknats som halogenfria enligt IEC 60754-1 ger därför användaren en försäkran om att det testade materialet inte överstiger en halogensyrahalt på 5 mg/g.

Halogenfria kablar enligt IEC 60754-2 eller DIN EN 60754-2

I standarden DIN EN 60754 beskrivs i del 2 fastställande av surhetsgrad genom mätning av pH-värde och konduktivitet.

För dig som användare innebär detta att våra halogenfria kablar överensstämmer med IEC 60754-2 och inte underskrider ett pH-värde på 4,3. Dessutom överskrider det fastställda konduktivitetsvärdet för våra kablar inte gränsvärdet på 10 µS/mm.

Halogenfria kablar enligt DIN EN 61034-2

Några fördelar med halogenfria kablar som vi redan nämnt är den långa funktionella integriteten liksom transparensen hos röken – två mycket viktiga aspekter i händelse av brand. Det senare är avgörande för exempelvis utrymning av personer i byggnader, framkomlighet för brandkåren eller för övervakningskamerors funktion för efteranalyser av brandorsaken.

DIN EN 61034-standarden anger förfarandet för mätning av rökdensiteten hos brinnande kablar under definierade förhållanden.

Kablarnas rökdensitet uttrycks i minimivärden för ljusgenomsläpplighet. I bilaga A till standarden kan beräkningar för brandsäkerhet utgå från detta.

I bilaga B innehåller standarden DIN EN 61034-2 rekommendationer för fall där det inte finns några krav i andra standarder. I denna bilaga rekommenderas ett värde på 60% för ljusets överförbarhet som det minsta värdet.

LAPP-produkter som uppfyller standarden DIN EN 61034 garanterar därför en ljusgenomsläpplighet på minst 60% enligt den beskrivna testmetoden.


Använd vår Cable finder för att hitta rätt kabel för just din applikation, eller kontakta oss med din förfrågan!