Webshop

Intralogistik

Digitalisering och automation från LAPP

Intralogistik

Världen är i konstant förändring. Globala megatrender som digitalisering och automatisering förändrar samhället – och därmed intralogistiken.

Den uppkopplade världen är mindre, avstånden är kortare. Nya utrymmen för innovation skapas. Globala nätverk innebär särskilda utmaningar för ekonomin, och måste bemötas med nya möjligheter och framtidsinriktade lösningar. Det är tydligt att den potential som digitalisering och automatisering inom intralogistiken har erbjuder enorma möjligheter.

Den digitala tidsåldern inom logistik

Användning av automatiserade lager- och transportsystem möjliggör effektivare processer som sparar både tid och kostnader. Intelligent sammankopplade komponenter möter kraven på leverans samma dag och just-in-sequence-tillverkning. Ett kontinuerligt och fullständigt transparent godsflöde tack vare Internet of Things möjliggör dessutom övervakning och kontroll av lager- och logistikprocesser i realtid, och erbjuder därmed exakta lösningar för prognoser och hastighet.

Intralogistiklösningar från LAPP

Förverkliga potentialen – med LAPP

En optimal sammankoppling av olika lager är avgörande här. För att uppnå detta måste företag använda en rad olika tekniker för kabelinstallationer för att ansluta nödvändiga maskiner och system. De grundläggande kraven för kablar för materialtransport inkluderar flexibilitet vid återkommande, kontinuerliga rörelser i trånga utrymmen, hållbarhet och tillförlitlighet under krävande förhållanden som smuts, fukt, kemikalier, extrema temperaturer, oljor och solljus (UV) i industrimiljön – och i slutändan en hög bandbredd när det gäller digitaliserade lagerprocesser.

Datanätverk är kärnan i modern materialhantering och logistik och kräver kablar som kan överföra data både inom och utanför anläggningen. LAPP erbjuder passande anslutningslösningar för dessa utmaningar, vilket möjliggör smidiga och effektiva intralogistiska processer. Kunderna gynnas samtidigt av lösningar för prediktivt underhåll från LAPP. Tack vare användning av sensorer och dataanalys kan underhållskrav och driftstopp prognostiseras, vilket leder till bättre underhållsplanering och minimerar risken för fel.

Organisationen Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) definierar intralogistik som "organisation, kontroll, genomförande och optimering av interna materialflöden, informationsflöden och godshantering inom industri, handel och offentliga inrättningar". Intralogistik täcker därmed alla processer från godsmottagning till upptagning på lagret, intern transport och orderhantering och slutligen till utleverans av produkter.

Utifrån detta kan intralogistiken delas upp i tre delområden: lagerlogistik, produktionslogistik och fältlogistik:

1. Lagerlogistik

Lagerlogistik omfattar godsmottagning, hantering och transport, lagring och organisation, plockning och packning på lagret. En välfungerande lagerlogistik är därför avgörande för alla strategier, förfaranden och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa smidiga lagerprocesser inklusive lagerhantering, styrning av leveranskedjor, kostnadskontroll, HR, riskhantering och säkerhet.

Optimal samordning genom automatiserad intralogistik skapar en enorm potential: högre effektivitet, kostnadsbesparingar, ökad säkerhet, färre fel och optimerad styrning av materialflöden. LAPP möjliggör bästa möjliga lagernätverk, till exempel med hjälp av anslutningsfärdiga kabelsatser för att minska hanteringen, minimera fel och spara tid vid monteringen. Vi erbjuder även en brett produktsortiment för alla vanliga protokollstandarder som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP och ASI.

2. Produktionslogistik

Produktionslogistik handlar om hantering och transport av material och produkter inom tillverkningen, i syfte att uppnå smidiga och optimala godsflöden från råvarulagret genom tillverkningen och vidare till den färdiga produkten. Målet är att förkorta tillverkningstiden från att ordern skapas till dess att produkten är färdig.

Även i detta fall formas uppgifterna av tekniska utvecklingar som exempelvis Industri 4.0, inklusive kraven på skräddarsydd produktion anpassad till kundernas individuella krav. Endast ett nätverksbaserat, automatiserat system för produktionslogistik kan hantera denna uppgift – i synnerhet då kraven även omfattar just-in-sequence-leverans eller produktion av enskilda batcher.

LAPP är specialiserat på individuella krav och erbjuder ett omfattande urval av kundspecifika kablar, från servokablage enligt branschstandard till komplexa släpkedjelösningar. Vi hjälper er från utveckling och konstruktion till kundspecifika interna tester, leverans eller installation på plats – för både mindre batchstorlekar eller serieproduktion.

3. Fältlogistik

Fältlogistik avser hantering och transport av material och produkter utanför lagret eller produktionsanläggningen, till exempel i hamnar när godscontainrar lossas från fartyg via kran och flyttas med truckar eller andra specialfordon för vidare transport. Fältlogistik hanterar förflyttningen av produkter till en viss plats för exempelvis extern service, samt returer för till exempel reparation eller lagring.

En optimal översikt över flödena samt godsets placering och tillgänglighet är avgörande, i synnerhet utanför det egna lagret. Även här öppnar digitalisering och automatisering, med stöd av innovativ expertis från LAPP, nya möjligheter som säkerställer effektivare processer, ökad säkerhet och ett perfekt samordnat materialflöde vilket leder till nöjda kunder.

Applikationer

Applikationerna innebär komplexa utmaningar i den digitala tidsåldern, vilket skapar stora möjligheter för innovationer och banbrytande nya lösningar. Användningsområdena är både många och mångsidiga, och fördelarna är enorma. LAPP ser sig som en pionjär inom framtidsinriktad utveckling och möjliggör därför optimala intralogistiska processer inom många områden.

Kranar och traverser (produktion/fält)

Kranar och traverser (produktion/fält)

Kranar och traverser flyttar och transporterar tunga laster inom intralogistiken och andra områden. Kranar används för särskilt krävande laster, ofta på byggarbetsplatser, i hamnar, på fabriker, lager, fartyg och inom andra industriella miljöer. Traverser är speciellt utvecklade för att lyfta laster vertikalt och används exempelvis på verkstäder och vid service- eller monteringsarbeten.

Anslutningslösningar från LAPP underlättar det här arbetet genom sitt breda utbud. LAPP erbjuder exempelvis flexibla och robusta släpkedjesystem som skyddar kablar och säkerställer en tillförlitlig energiförsörjning, även under extrema förhållanden i kranar och traverser som utsätts för mycket rörelse, vibrationer och andra former av miljöpåverkan. LAPPs kablar och kontaktdon är resistenta mot bland annat olja, kemikalier och UV-strålning.

Säkerheten – som är helt avgörande inom intralogistiken – garanteras av LAPP i form av kablar som är flamhärdiga, motståndskraftiga mot rökbildning och har låga utsläpp. Dessutom säkerställer datakablar och industriella Ethernet-lösningar från LAPP en tillförlitlig och snabb dataöverföring för styrning av moderna kranar och traverser utrustade med sensorer, styrsystem och IoT-teknik.

Transportörer (lager/produktion/fält)

Transportörer (lager/produktion/fält)

Transportörer är mekaniska system som används för att transportera material, produkter eller varor från en plats till en annan. De används inom många olika områden, men målet är detsamma – att optimera materialflödet och skapa effektivare produktions- och logistikprocesser. LAPP möjliggör tillförlitlig och säker energi- och dataöverföring för olika typer av transportörer – från bandtransportörer och rulltransportörer till skruvtransportörer, kedjetransportörer och många fler – med innovativa anslutningslösningar.

Det innebär att släpkedjesystemen från LAPP säkerställer en pålitlig energiförsörjning genom att skydda kablar och ledningar även under rörelse och belastning. I de ofta krävande miljöerna är kraven på produkternas kvalitet höga. Här används olika material som är lämpliga för de särskilda användningsområdena, t.ex. för lager inom livsmedels- och dryckessektorn där flexibilitet krävs vid låga temperaturer. Snabb och felfri dataöverföring möjliggörs via datakablar och industriella Ethernet-lösningar från LAPP i moderna transportörsystem med sensorer och styrsystem, som optimerar materialflödet och övervakar driften.

Lastbilar och gaffeltruckar (lager/produktion/fält)

Lastbilar och gaffeltruckar (lager/produktion/fält)

Lastbilar och gaffeltruckar används inom logistik- och materialflödesbranschen för att transportera varor och material. Lastbilar flyttar varor av olika storlek och konfiguration över korta eller långa avstånd. Gaffeltruckar är industrifordon som används för att lyfta och flytta tunga laster på lager, produktionsanläggningar, i hamnar och i andra miljöer.

LAPP stödjer olika applikationer för lastbilar och gaffeltruckar med framtidsinriktade lösningar som garanterar tillförlitlig och säker energi- och dataöverföring. Släpkedjesystem skyddar kablar och ledningar under de mest krävande förhållandena när det gäller rörelse och vibrationer. Dessa kablar och kontaktdon är i sin tur robusta och motståndskraftiga mot föroreningar, fukt, vibrationer och kemisk påverkan.

Moderna lastbilar och gaffeltruckar med sensorer, styrsystem och IoT-teknik drar nytta av LAPPs datakablar och industriella Ethernet-lösningar som möjliggör tillförlitlig och snabb dataöverföring.

Autonoma mobila robotar (lager/produktion/fält)

Autonoma mobila robotar (lager/produktion/fält)

Autonoma mobila robotar (AMR) är utrustade med avancerade sensorer, artificiell intelligens och navigationsteknik som kan utföra uppgifter självständigt utan mänsklig inblandning. De är medvetna om sin omgivning, kan orientera sig och fatta intelligenta beslut. AMR används på lager och distributionscenter för att transportera varor, fylla hyllor, transportera produkter för plockning och packning, samt för att optimera materialhanteringen.

För att kunna nyttja alla fördelar förlitar de sig på tillförlitlig ström- och dataöverföring, vilket LAPP säkerställer med släpkedjesystem samt med robusta och framför allt flexibla kablar som inte stör robotarnas rörelsefrihet. LAPP utvecklar anslutningslösningar som ger robotarna rörelsefrihet och flexibilitet och garanterar tillförlitlig prestanda även under kontinuerlig rörelse. Testade anslutningslösningar från LAPP, utvecklade i samarbete med kunderna, möjliggör på så sätt en tillförlitlig och effektiv användning av AMR – och därmed av hela logistiksystemet.

Automatiserade lagrings- och hämtningssystem (lager)

Automatiserade lagrings- och hämtningssystem (lager)

Automatiserade lagrings- och hämtningssystem (ASRS) automatiserar processen att ställa in och hämta ut gods på ett lager eller distributionscenter. Dessa automatiserade lagringssystem använder robotar, automatiska transportörer och hyllhanteringsenheter för att effektivisera materialflödet. Fördelarna är många: ASRS utnyttjar det tillgängliga lagringsutrymmet effektivare än manuella lagringssystem och möjliggör en högre lagertäthet, minskar arbetskraftskostnaderna tack vare automatiserad in- och utlagring, säkerställer snabbare materialflöde för högre processeffektivitet och förhindrar mänskliga fel.

Anslutningslösningar från LAPP öppnar upp denna potential inom olika ASRS-områden. Kontinuerlig strömförsörjning garanteras av släpkedjesystem och flexibla kablar för optimal rörelsefrihet för de automatiserade transportörerna och hyllhanteringsenheterna, vilket gör det möjligt för ASRS att utföra sina automatiserade funktioner på ett tillförlitligt sätt. Detta gäller även för säker datakommunikation i syfte att kunna kontrollera in- och utlagring exakt. Här erbjuder LAPP passande robusta datakablar och industriella Ethernet-lösningar. Kablarna och kontaktdonen tål även yttre påverkan i industrimiljöer.

Robotsystem (lager/produktion)

Robotsystem (lager/produktion)

Robotsystem består av robotar, sensorer, styrteknik och andra komponenter och används inom olika branscher och applikationer för att automatisera arbetsprocesserna, öka effektiviteten och förbättra precision och säkerhet. Inom intralogistiken används robotar på lager och distributionscenter för att transportera, stapla, packa och sortera varor.

Anslutningslösningar från LAPP möjliggör pålitlig och säker energi- och dataöverföring med släpkedjesystem och flexibla kablar som uppfyller de höga kraven när det gäller robotarnas rörelsefrihet, och som dessutom är beständiga mot den krävande omgivningen med smuts, fukt, vibrationer och kemisk påverkan. Robotsystemens säkra datakommunikation mellan sensorer, styrsystem och själva robotarna möjliggörs av datakablar och industriella Ethernet-lösningar. Särskilda produkter från LAPP som ETHERLINE® ROBOT PN erbjuds också för de aktuella kraven som till exempel stora variationer i böjning eller torsion.

Automatisk lagring av smådelar

Automatisk lagring av smådelar

Automatisk lagring av smådelar har utvecklats för automatiserad lagring och tillhandahållande av smådelar och småartiklar i en produktions- eller lagermiljö. De specialiserade lagringssystemen använder robotar, automatiska hyllhanteringsenheter, AMR/skyttlar och transportband för att effektivt lagra in och ta ut smådelar och förenkla åtkomsten till de artiklar som behövs. De automatiska hyllhanteringsenheterna färdas längs hyllraderna och lagrar in och ut artiklar, medan robotar eller automatiska transportband transporterar artiklarna mellan lagerenheterna och arbetsstationerna.

För dessa specifika krav förlitar sig lagringssystemen på högklassiga anslutningslösningar, exempelvis de som har utvecklats av LAPP – tillförlitliga och robusta för stabil strömförsörjning och dataöverföring. De automatiserade enheterna och robotarna på automatiska smådelslager kan styra lagrings- och transportprocesserna exakt tack vare säker dataanslutning. LAPP erbjuder datakablar och industriella Ethernet-lösningar som möjliggör snabb och felfri dataöverföring.

Vill du också dra nytta av LAPPs omfattande kompetens på logistikområdet, och ha en erfaren partner vid din sida på vägen mot framtidens värld av automatiserad intralogistik? Våra experter bistår med råd och hjälp till ditt projekt.

Välkommen att kontakta oss på 0155-777 80 eller salessupport.se.mse(at)lapp.com