Webshop

Intralogistik: Allt är i rörelse

Dynamik, flexibilitet och skalbarhet

Intralogistik: Allt är i rörelse

Självkörande fordon, självstyrande robotar och artificiell intelligens som kontrollerar och optimerar processer; automatisering och uppkoppling är två tunga beståndsdelar i framtidens intralogistik. Hos LAPP studeras aktuella branschtrender för att förstå vart vi är på väg. Med framsynthet, rätt kunskaper och en väl anpassad produktportfölj kan vi erbjuda optimala lösningar för alla föränderliga krav och behov.

Alois Heimler, Strategic Marketing Manager Intralogistics & Automotive på LAPP

Alois Heimler, Strategic Marketing Manager Intralogistics & Automotive på LAPP

Dynamik, flexibilitet och skalbarhet – det är de stora modeorden i branschen enligt Alois Heimler, Strategic Marketing Manager Intralogistics & Automotive på LAPP. LAPP ser intralogistiksektorn som en nyckelbransch, och allt fler av våra experter arbetar med produkt- och tjänsteportföljen globalt utifrån de nya utmaningar vi står inför gällande branschen. Framför allt ligger vårt fokus på framtiden.
– Trenden mot flexibla och skalbara intralogistiklösningar kan ses både i den klassiska industriella miljön och till exempel i micro fulfillment centres (MFC) inom e-handelssektorn. Det måste vara möjligt för varutransporter och lagerlösningar att flexibelt anpassas efter kundernas behov om exempelvis en produkt blir en framgångsmodell. Men förändringen i köpbeteende i B2C-sektorn under covid-19-pandemin satte också flexibilitet och skalbarhet med MFC på prov. Detta togs det också hänsyn till vid planeringen av de många investeringarna i högdynamiska lagerlogistiklösningar som ligger nära kunden och ofta görs i förväg, säger Alois Heimler.

Det faktum att digitala och analoga produkter blir alltmer självklart inom intralogistik, att fler och fler sömlösa gränssnitt måste skapas för optimal interaktion mellan människor och maskiner och att det hela tiden tillkommer nya tekniker som kräver tillförlitliga anslutningslösningar återspeglas också i LAPPs portfölj. Robotar används redan i automatiserade lager för smådelar för att självständigt plocka leveranser. Allt fler kunder förlitar sig på automatiska pallastare som automatiserar arbetsprocesser. Detta kräver inte bara smarta anslutningslösningar, utan också nödvändig kunskap och kompetens för att hantera alla olika krav och behov hos kunderna.

Intralogistiklösningar från LAPP

Höglager i LAPPs logistikcenter i Ludwigsburg

Höglager i LAPPs logistikcenter i Ludwigsburg

Inom området industriell kommunikation erbjuder LAPP högkvalitativa industrikablar och anslutningslösningar som möjliggör tillförlitlig datakommunikation i automatiserade logistiksystem och garanterar snabb och säker överföring av data mellan leverantörskedjornas olika delar. Detta möjliggör smidig koordination och styrning.

Användningen av robotar och automatiserade system inom intralogistik ökar världen över. Många företag förlitar sig redan på självkörande transportsystem på fabriken eller inom produktions- och logistikområden. LAPP erbjuder också lämpliga styrkablar för det växande antalet robotar och cobotar (collaborative robots), som ETHERLINE® ROBOT PN och släpkedjesystem som garanterar en pålitlig och konstant kraftförsörjning till maskinerna.

Lika viktiga är anslutningslösningar för kranar och vinschar, som används för att lyfta och flytta tunga laster inom intralogistik, samt för transportörsystem eller automatiserade lagersystem.
– Inom alla dessa områden blir uppkopplingen allt viktigare, säger Alois Heimler. Digitala och nätverksbaserade lösningar gör inte bara intralogistikprocesser smidigare utan framför allt effektivare. Med rätt produkter, applikationer och lösningar kan företag spara mycket tid och förbli konkurrenskraftiga.

Dynamiken blir allt viktigare

Och det måste de, för sättet som människor handlar på har inte bara förändrats på grund av störningarna som orsakades av covid-19-pandemin. Tiden mellan ett klick på beställningsknappen och att varorna anländer mäts inte längre i dagar utan i ett ständigt minskande antal timmar. Detta ökar inte bara konkurrenstrycket inom detaljhandeln utan även för bud-, express- och pakettjänster. Framför allt är kvaliteten på lager och produktionslogistik en nyckelfaktor för tillverkningsföretag. Det är prestandan hos deras logistikcenter, system och processer samt effektiviteten hos dessa som mäts. För att kunna implementera leverans samma dag och just-in-sequence-produktion måste alla delar vara nätverksanslutna på ett intelligent sätt – det är där LAPP kommer in i bilden.

Flexibla lösningar för framtiden

Anslutningslösningar från LAPP används på många ställen inom intralogistik.

Anslutningslösningar från LAPP används på många olika ställen inom intralogistik.

I vår allt mer uppkopplade värld och med framväxten av Internet of Things (IoT) kommer vi allt närmare varandra. Avstånden blir kortare och automatiseringen ökar.
– Det är här behovet av flexibilitet kommer in i bilden, säger Alois. Inom intralogistik är många processer ofta fasta under långa tidsperioder. Därför är det viktigt att tydligt definiera kraven innan lösningar med automatiserade system introduceras och att se över hur systemet kan sättas upp på ett flexibelt och smidigt sätt.

Tyngdpunkten ligger här på nyckelordet modularitet, eftersom modulära system gör att de kan byggas ut snabbt och enkelt eller anpassas till nya omständigheter, som förändringar i efterfrågan, korta produktlivscykler, säsongsvariationer eller små volymer. Detta gör också teknikerna för att distribuera de olika varorna och produkterna allt mer komplexa. Ständigt förändrade krav på leveranstider, transparens och leverantörens anpassningsförmåga är också viktigt här. Användning av modularitet för att effektivt utnyttja resurser som arbetskraft och maskiner minimerar flaskhalsar och outnyttjad kapacitet. Rätt hantering av resurser är i sin tur bra för klimatet, eftersom det kan spara på utsläppen av växthusgaser.

Vad har skalbarhet att göra med framtiden för intralogistik?
– Det uppstår när återkommande processer automatiseras. För intralogistik innebär det att moderna system och planer måste kunna anpassas flexibelt till förändringar i driftbelastning eller krav utan att kompromissa med effektivitet eller prestanda. På så sätt är det möjligt att svara på varierande efterfrågan och även på tillväxt. Resurser och medel utnyttjas optimalt. Samtidigt utvecklas många tekniker ständigt. Skalbara system gör det möjligt för företag att successivt integrera nya automatiseringslösningar utan att behöva uppgradera hela infrastrukturen. Rent konkret innebär detta att utmaningen för intralogistiken inte bara är att ta hänsyn till nuvarande krav utan även möjliga framtida krav. Vi på LAPP arbetar hårt för att förse alla kunder med de bästa möjliga lösningarna och systemen för dagens och framtidens intralogistik, avslutar Alois Heimler.