Webshop

Efterlevnad och integritet

Efterlevnad och integritet hos LAPP

Kundorienterade. Familjeorienterade. Innovativa. Framgångsorienterade. Denna affärsidé ligger till grund för LAPPs framgångar som familjeföretag och som ledande tillverkare av innovativa anslutningslösningar.

LAPP strävar efter att vara ett trovärdigt, ärligt och transparent företag, där efterlevnad av föreskrifter och etiskt beteende ligger till grund för all verksamhet.

Det är dessa värderingar som vårt interna uppförande och våra relationer med affärspartners bygger på. Vi står för utmärkta produkter, rättvisa, förtroende och värderingar.

Effektiv efterlevnadshantering är vår högsta prioritet.

Efterlevnad på LAPP

  • För att skydda det förtroende som våra affärspartners, anställda och allmänheten ger oss varje dag, har vi etablerat transparenta processer och tydliga ansvarsområden i vår företagskultur.
  • Det är bara genom att agera lagenligt och etiskt som vi kan säkra framgångsrika affärer på lång sikt. På LAPP definierar vi efterlevnad (compliance) som efterlevnad av lagbestämmelser, frivilliga åtaganden, interna företagsregler och etiska principer.
  • Målet med LAPPs system för efterlevnadshantering (Compliance Management System, CMS) är att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och förhindra systematiska missförhållanden. Vår Code of Conduct fastställer grundläggande principer och åtgärder för integritet och beteende.
  • LAPPs företagsfilosofi och strategi bygger på dessa principer. De ger LAPP, våra anställda och våra affärspartners vägledning och skydd.
  • Vi arbetar med att förankra dessa principer i all vår affärsverksamhet och granskar och optimerar dem kontinuerligt. Därmed står vi fast vid våra värderingar.