Webshop

”Allmänhetens solcellspark”: Elektricitet till 37 500 hushåll

Privata hushåll bidrar till miljövänliga energiprojekt

”Allmänhetens solcellspark”: Elektricitet till 37 500 hushåll

Den nya solcellsparken i Bundorf kallas ”allmänhetens solcellspark” tack vare energikooperativet Inn-Salzach eG som lägger energiomställningen i medborgarnas händer. Alla kan vara med – och på så sätt ge sitt bidrag till energirevolutionen. För att säkerställa problemfri drift anlitar huvudentreprenören MaxSolar endast beprövade samarbetspartners som LAPP, som levererar kabel till byggarbetsplatsen just-in-time.

Solceller bevarar klimatet och är idag utan jämförelse det billigaste sättet att alstra elektricitet. Det innebär att den globala efterfrågan på solcellssystem kommer att öka kraftigt under de kommande åren. EU har satt upp ambitiösa mål: Till 2030 ska solcellssystem på minst 600 gigawatt vara i drift på kontinenten. För att det målet ska nås måste utbyggnadstakten öka betydligt – till 60 GW per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som idag. Enbart i Tyskland önskar man uppnå en årlig ökning på 22 GW från och med 2026, en utbyggnadstakt som är tre gånger så hög som under 2022. Det kräver mycket arbete, men framför allt kräver det företag som kan genomföra stora solcellsprojekt snabbt och tillförlitligt inom en fastställd kostnadsram.

Privata hushåll medverkar och försörjs

Ett företag som har gjort sig kända inom området under de senaste åren är tyska MaxSolar. Det är en av de ledande leverantörerna av integrerade och innovativa energilösningar för företag och samhällen. Företaget grundades 2009 och har idag mer än 170 anställda. MaxSolar planerar, bygger och driver solcellssystem, energilager, laddningsinfrastruktur och vind- och värmelösningar som bildar integrerade, moduluppbyggda system. För närvarande pågår projekt i olika utvecklingsstadier på mer än 6,5 GW.

De projekt som MaxSolar bedriver ökar inte bara i antal utan också i storlek. Den nya solcellsparken som är under uppbyggnad i Bundorf är planerad att tas i drift under hösten 2023. Toppeffekten är 125 megawatt, vilket räcker för att försörja 37 500 hushåll. Det är en så kallad ”allmänhetens solcellspark”, eftersom allmänheten kan gå med i energikooperativet Inn-Salzach eG. Det är en förening som arbetar för att genomföra energiomställningen genom att lägga den i medborgarnas händer. De mer än 1 600 medlemmarna är inblandade i miljövänliga energiprojekt, och 20 projekt har redan genomförts över hela Tyskland, främst solcellssystem. Under de gångna två åren har kooperativet också stått för driften av fjärrvärmenät och elektriska laddstationer. Det är möjligt att ansluta sig när som helst för en deposition på endast 150 euro per andel (plus 5 euro i avgift). För det får medlemmarna en årlig utdelning, som under 2021 uppgick till 4,44 %. För att öka investeringskapitalet för solcellsanläggningen i Bundorf har man inte begränsat medverkan till invånare i regionen runt Bundorf, utan vem som helst kan delta. Utöver en säker intäkt kan medlemmarna känna tillfredsställelsen av att göra något konkret för en miljövänlig energiförsörjning och för att skydda klimatet.

Pålitliga partnerskap för ambitiösa projekt

LAPP levererar just-in-time till byggarbetsplatsen – exakt när kabeln ska förläggas.

LAPP levererar just-in-time till byggarbetsplatsen – exakt när kabeln ska förläggas.

För ett projekt i den här storleken behöver MaxSolar pålitliga partners som kan leverera komponenter med god kvalitet, i stora volymer och i rätt tid. Till projektet i Bundorf levererar LAPP ca 38 km aluminiumkabel för lågspänning av typen NAYY-O 1×300 RM 0,6/1 kV, samt ca 160 km aluminiumkabel för mellanspänning av typen NA2XS (F) 2Y 1X630 RM/35 18/30 kV med ledararea 630 mm2 för anslutning till elnätet.

LAPP hjälper också kunden att planera leveranserna till byggarbetsplatsen. De sker just-in-time, exakt när kabeln ska installeras, till skillnad från rena kabeltillverkare som levererar kabeln när den är färdig i fabriken, vilket kan innebära att det står flera ton tunga kabeltrummor som väntar veckovis och tar upp utrymme på byggarbetsplatsen. LAPP förvarar istället vanliga kabeltyper till stora projekt inom förnybar energi i tillräckliga kvantiteter, skyddade och försäkrade, på centrallagren i Hannover och i Biskupice i Polen, redo att levereras. Kortfristiga leveranser är också möjligt liksom delleveranser på begäran. Vi arbetar tillsammans med kunden för att säkerställa att lämplig kran för avlastning finns på arbetsplatsen i exakt rätt tid – inte för tidigt och inte för sent – så att tidsschemat hålls och de höga kostnaderna för kranen minimeras.

LAPP blir en partner

LAPP levererar ca 38 km lågspänningskabel och ca 160 km mellanspänningskabel.

LAPP levererar ca 38 km lågspänningskabel och ca 160 km mellanspänningskabel.

Förmågan att leverera var ett viktigt skäl till att LAPP utsågs till partner för projektet i Bundorf. Beställningen lades i juli 2022, och de första kablarna levererades redan i september. Den 13 km långa dragningen av mellanspänningskabeln från solcellsparken till elnätets anslutningspunkt förläggs i marken genom en skog. Om leveransen hade skett senare hade det inte varit möjligt att förlägga kabeln på grund av tjäle i marken.

I Bundorf levererar LAPP låg- och mellanspänningskablar, men inte likspänningskablar till de 250 000 solcellsmodulerna. För dessa anlitar MaxSolar ett företag i ett redan befintligt ramavtal med en konkurrent. Men det är något som kommer att förändras till kommande projekt; MaxSolar har slutit ett nytt ramavtal med LAPP om leverans av solcellskablar. Som i tidigare projekt kommer LAPP också att leverera fiberoptiska kablar för kommunikation med systemet samt tillbehör för förläggning av kabeln.
– Vi uppskattar det goda och förtroendefulla samarbetet med LAPP. De överenskomna leveranstiderna följs och kablarna är av fastställd typ och kvantitet. Tack vare våra goda erfarenheter har vi stadigt utvecklat vårt samarbete, och vi använder regelbundet LAPPs lösningar inom alla områden i våra solcellsparker, lovordar Thomas Borkenhagen, teamledare för teknisk upphandling på MaxSolar.

Solcellsparker – ett paradis för växter och djur

Solcellsparken planteras med regionala blommor och gräsängar på ett naturvänligt sätt för ökad biologisk mångfald.

Solcellsparken planteras med regionala blommor och gräsängar på ett naturvänligt sätt för ökad biologisk mångfald.

En solcellspark skyddar klimatet, men inte nödvändigtvis miljön. Bundesverband Neue Energiewirtschaft har därför publicerat checklistan ”God planering”. Syftet är att säkerställa att solcellssystem utomhus ger ett positivt bidrag till klimatskydd, biologisk mångfald, natur- och miljöskydd samt till landsbygdens utveckling. MaxSolar skrev under denna självförsäkringspolicy som ett av de första företagen.

I Bundorf kombinerar företaget olika åtgärder för att integrera solcellsparken optimalt i landskapet och skapa värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter. Här följer tre exempel på hur det planerade solcellssystemet görs grönt på ett sätt som är förenligt med naturen och som ökar den biologiska mångfalden:

  • Viltkorridor: Naturliga viltstråk som korsar solcellsparken kommer att användas för att skapa en viltkorridor genom parken.
  • Magra gräsmarker: Torra gräsmarker är ett paradis för fjärilar och bin, men eftersom de inte kan användas inom jordbruket blir dessa typer av marker mer och mer sällsynta. Det är därför många stora solcellsparker planterar gräsmarker. Studier visar att det ökar den biologiska mångfalden.
  • Regionalt utsäde: När MaxSolar sår sina solcellsparker förlitar man sig på blommor och växter som förekommer naturligt i regionen och kan fungera som värdefullt bete för djur. Blomsterängarna är också en fröjd för ögat med bland annat blåklint.