Kvalitet & miljö

Certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015

LAPP Miltronic AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete.

Ett naturligt steg i vårt arbete har varit att utarbeta ett kvalitetslednings- och miljöledningssystem med en väl utvecklad verksamhetspolicy för vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra system är anpassade till kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, miljöstandarden ISO 14001:2015 och energistandarden ISO 50001:2011 och vi är idag certifierade enligt dessa tre standarder.

Verksamhetspolicy

Kvalitet

LAPP skall leverera varor och tjänster inom områdena specialkabel, kabeltillbehör och automationsprodukter som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Med det menar vi att vi skall leverera i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Målet för LAPPs kvalitetssatsning är en ständig verksamhetsutveckling som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, medarbetarnas trivsel och engagemang samt effektivisering av företagets arbetssätt.

Miljö

LAPP skall arbeta aktivt med att miljöanpassa företagets verksamhet för att minimera företagets påverkan på miljön samt sträva efter att hålla en högre standard än miljö-lagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet.

Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ påverkan på miljön. Våra största fokusområden är våra produkter, transporter samt återvinning av avfall.

I det dagliga arbetet ska vi alla ta hänsyn till kretslopp och miljö, genom att bl a minimera användandet av kemikalier samt ta hänsyn till kretslopp. Vi ska lämna råd till våra kunder gällande våra produkters miljöpåverkan samt i de fall det är tillämpligt tillhandahålla miljöanpassade alternativ.

Vi ska samarbeta med leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter gällande miljöfrågor.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för LAPP. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs, samt att hålla en högre standard än de lagkrav som är tillämpliga på vår verksamhet.

Att anpassa arbetets krav till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt hänseende är viktigt för oss. Arbetsmiljöverksamheten är en gemensam angelägenhet för företaget och den enskilde medarbetaren och bedrivs i samverkan. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

LAPP lägger stor vikt vid att bevakning och utveckling av arbetsmiljön utgör en naturlig del inom företaget. Detta gör vi bl a genom medarbetareundersökningar, arbetsmiljöronder på de olika arbetsplatserna, ett aktivt skyddskommittéarbete och genom aktiviteter i den dagliga verksamheten. Genom friskvårdsbidrag ger vi medarbetarna förutsättningar att arbeta för sin egen hälsa.

Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna förebygga arbetsskador och ohälsa samt att göra ständiga förbättringar i såväl det dagliga som i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.