Webshop

Kvalitet & miljö

Certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015

LAPP Miltronic AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete.

Ett naturligt steg i vårt arbete har varit att utarbeta ett kvalitetslednings- och miljöledningssystem med en väl utvecklad verksamhetspolicy för vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra system är anpassade till kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, miljöstandarden ISO 14001:2015 och energistandarden ISO 50001:2011 och vi är idag certifierade enligt dessa tre standarder.

Kvalitetspolicy

LAPP Miltronic ABs övergripande kvalitetsmål är att leverera varor och tjänster inom områdena styr-, signal-, kraft-, specialkabel, kabeltillbehör och automationsprodukter som möter kundernas krav, behov och förväntningar och leder till långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan.

Vi ska förtjäna och behålla våra kunders tillit som partner genom att vara förtroendeingivande, lyhörda och innovativa och leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Vi ska ha ett kvalitetstänkande i allt vi gör med en ständig verksamhetsutveckling och stimulans till ett systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, ett stimulerande och insiktsfullt ledarskap, medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang samt lönsam tillväxt och värdeskapande för våra intressenter. Det är en självklarhet för oss att uppfylla krav i tillämpliga normer, lagar och förordningar.

Vårt kvalitetsarbete är grunden för en hållbar framtid för företaget på den svenska och danska marknaden.

Miljöpolicy

LAPP Miltronic har ett åtagande att skydda miljön. Vårt övergripande miljömål är en ständig förbättring av ledningssystemet och vårt miljöarbete för att skydda och minska påverkan på miljön och använda resurser på ett hållbart sätt. Våra största fokusområden är våra produkter och transporter, återvinning av avfall samt marknaden för energieffektivisering. I det dagliga arbetet ska vi ta hänsyn till kretslopp och miljö och vara sparsamma med vår energiförbrukning.

Det är en självklarhet för oss att följa gällande miljölagstiftning och övriga tillämpliga regler och krav.

Vi ska samverka med och påverka andra aktörer såsom våra leverantörer, transportörer, kunder och myndigheter för en hållbar användning av resurser. Vi ska ge råd till våra kunder gällande våra produkters miljöpåverkan, samt i de fall det är tillämpligt tillhandahålla miljöanpassade alternativ.

Alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljöarbete.

Energipolicy

U.I. Lapp Europe åtar sig genom denna energipolicy att minska energiförbrukningen och därmed tillhörande C0-utsläpp på ett hållbart och kontinuerligt sätt och i enlighet med lagstadgade krav. Detta görs baserat på energimål som årligen fastställs av högsta ledningen. Till grund för måldefinitionen ligger tidigare förbrukning och produktionsdata, samt åtgärders effektivitet.

Genomförandet av energipolicyn sker genom implementeringen av ett komplett energihanteringssystem där:

  • energiförbrukningen ständigt mäts och övervakas
  • betydande energiaspekter registreras, kontrolleras och kommuniceras regelbundet
  • energiflödena registreras och uppdateras kontinuerligt
  • processers och aktiviteters energieffektivitet varaktigt kontrolleras, utvärderas och kontinuerligt förbättras
  • energibesparande åtgärder planeras och införs
  • en regelbunden bedömning av möjligheter och risker görs för alla relevanta krav och berörda parter
  • resultaten från energibesparande åtgärder regelbundet registreras, analyseras och värderas
  • ledningen ställer nödvändiga resurser och information till förfogande för att uppnå energimålen.

Alla medarbetares, samarbetspartners och andra intressenters samarbete är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av energipolicyn. De anställda informeras löpande om energihanteringssystemet och sin roll däri. För att säkerställa en kontinuerlig förbättring av energiprestandan gäller energipolicyn för alla områden, aktiviteter och förfaranden i företaget.

Arbetsmiljöpolicy

LAPP Miltronic vill vara en bra och säker arbetsplats som främjar medarbetarnas hälsa och utveckling. Det är viktigt för oss att arbetets krav är anpassat till människans förutsättningar såväl i fysiskt som i psykiskt hänseende. Kompetens och arbete ska matcha varandra.

Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och kompetenshöjande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Arbetsmiljöverksamheten är en gemensam angelägenhet för företaget, arbetsmiljöteamet, arbetsmiljöombuden och den enskilda medarbetaren och bedrivs i samverkan. Alla medarbetare ska vara och känna sig delaktiga i vårt arbetsmiljöarbete och känna till vilka risker som finns.

Vi lägger stor vikt vid att bevakning och utveckling av arbetsmiljön utgör en naturlig del inom företaget. Detta gör vi genom målsamtal, arbetsmiljöronder, arbetsplatsträffar, ett aktivt arbete i arbetsmiljöteamet samt genom aktiviteter i den dagliga verksamheten. Genom friskvårdsbidrag ger vi medarbetarna förutsättningar att arbeta för sin egen hälsa.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och övriga krav som är relevanta för företaget. Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna förebygga arbetsskador och ohälsa samt att göra ständiga förbättringar i såväl det dagliga som i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.