Webshop

Villkor & leveransbestämmelser

lager-leverans

Leveransbestämmelser (gäller from 2024-03-20)

LAPP Miltronic AB tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers (VI) Allmänna leveransbestämmelser NL 09 samt tillägget KL 10 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt ORGALIME S 2012 för övriga länder med ändring och tillägg enligt nedan. Villkoren gäller för alla beställningar oavsett kanal; telefon, e-post eller via vår webshop.
 

Priser
Priser angivna i LAPPs prislista är bruttopriser (med vissa undantag) och gäller exklusive moms.

Priser på kabel och kabelskor i koppar är baserade på ett kopparpris på 150 Euro per 100 kg. Vid en förändring av kopparpriset överstigande +/-10% sker motsvarande justering. För beräkning av kopparpriser, klicka här.

Vid valutaförändringar samt övriga förändringar utom LAPPs kontroll förbehåller LAPP sig rätten till prisjustering.

Vid expressgods debiteras hela fraktkostnaden.

Ej lagerförda artiklar, samt artiklar som beställs via vår webshop, säljs endast i hela förpackningar.

Småorderavgift på 250 SEK/25 EUR netto tillämpas vid enskild order understigande 1 000 SEK. Som ordervärde räknas kundens pris (netto alternativt brutto minus rabatt) exklusive moms och frakt. Avgiften gäller ej för ordrar beställda i LAPPs webshop.


Tolerans kabellängd
Om ej annat överenskommits förbehåller sig LAPP rätten att leverera upp till +5% på lagerförda artiklar samt
+/- 15% på ej lagerförda artiklar. Kontakt skall alltid tas med LAPP vid andra toleranskrav.


Metermärkning
Längd- eller metermärkningar är fyrsiffriga sifferkombinationer som räknas i följd och ökas med 1 per meter. Startpunkten väljs fritt. Metermärkningarna är endast en indikation/ett verktyg, till exempel för enklare mätning eller för att se återstående längd. Vi förbehåller oss för en tolerans på ± 1%. För att bestämma den exakta längden rekommenderar vi en kalibrerad kabelmätningsutrustning.


Kapkostnad
Omspolnings-/kapavgift debiteras med 150 SEK/15 EUR per kap.


Betalning
Betalning skall, där ej annat är avtalat, vara LAPP tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 

Leveransvillkor
Har inget leveransvillkor avtalats avser leveransen FCA Nyköping (Incoterms 2020).
 

Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i LAPPs e-Katalog. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är LAPP skyldigt att informera köpande kunder om denna förändring.

I det fall LAPP insett eller borde ha insett att ändring kunnat vålla stor olägenhet, äger kunden rätt att häva köpet.
 

Utrustning som används inom luft- och rymdfart
LAPP är inte skyldig att ersätta skada som köparen eller tredje part orsakats om produkterna har används i utrustning som används inom luft- eller rymdfart och skadan berodde på eller uppstod i samband med denna användning, om inte skadan orsakats avsiktligt eller i grov oaktsamhet av LAPP.
 

Ingen återexport till Ryska federationen 

 1. [Importören/köparen] får inte direkt eller indirekt sälja, exportera eller återexportera varor som levereras inom ramen för eller i samband med detta avtal och som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 12g i Rådets förordning (EU) nr 833/2014, till Ryska federationen eller för användning i Ryska federationen.  
 2. [Importören/köparen] ska göra sitt bästa för att säkerställa att syftet med punkt 1 inte motverkas av någon tredje part längre ner i den kommersiella kedjan, inklusive eventuella återförsäljare.
 3. [Importören/köparen] måste upprätta och upprätthålla en rimlig övervakningsmekanism för att upptäcka om tredje parter längre ner i den kommersiella kedjan, inklusive eventuella återförsäljare, agerar på ett sätt som skulle motverka syftet med punkt 1.
 4. Alla överträdelser mot punkt 1, 2 eller 3 utgör ett väsentligt brott mot en väsentlig del av detta avtal, och [exportören/säljaren] har rätt att kräva rimliga korrigerande åtgärder, inklusive men inte begränsade till:
  • omedelbar uppsägning av detta avtal vid berättigade skäl; och
  • utdömande av vite på 50 % av det totala nettovärdet på respektive order, varvid [importören/köparen] uttryckligen äger rätt att bevisa att ingen skada har skett eller att värdet av en sådan skada är väsentligt lägre än vitesbeloppet.
 5. [Importören/köparen] ska utan dröjsmål informera [exportören/säljaren] om eventuella problem vid tillämpningen av punkt 1, 2 eller 3, inklusive tredje parters eventuella relevanta aktiviteter som skulle kunna motverka syftet med punkt 1. [Importören/köparen] ska förse [exportören/säljaren] med all information som rör efterlevnad av skyldigheterna enligt punkt 1, 2 och 3 inom två veckor efter en enkel begäran om sådan information.


Returbestämmelser

Följande gäller för att LAPP skall behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av LAPP. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.
 3. Retur av varor med fakturavärde understigande SEK 1 000 netto godkänns ej.
 4. Vid eventuell retur måste LAPPs returföljesedel medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av LAPP. För information om returhantering se nedan.


Vid eventuella returer, beakta följande:

 1. Kontakta LAPP för en retursedel.
 2. LAPP utfärdar en retursedel som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan retursedel accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.
 4. Returföljesedel är ej att likställa med godkänd retur (se nedanstående kriterier).
 5. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för köparen. För övrigt godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.


LAPP Miltronic AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda:

 • Varan ska vara lagerlagd hos LAPP Miltronic AB i Nyköping.
 • Varan har levererats inom de senaste 6 månaderna.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för LAPP.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i LAPPs sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för LAPP.
 • LAPP måste, i de fall varan ej kan returneras till ursprungsleverantören, ha en frekvent försäljning på varan som gör att återtagen artikel kan säljas inom 6 månader.
 • Fakturavärdet överstiger 1 000 kr.

Eller

 • LAPP kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.