Villkor & leveransbestämmelser

leveransvillkor content

Leveransbestämmelser (gäller from 2019-03-22)

LAPP Miltronic AB tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers (VI) Allmänna leveransbestämmelser NL 01 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt ORGALIME S 2012 för övriga länder med ändring och tillägg enligt följande:

Priser
Priser angivna i LAPPs prislista är bruttopriser (med vissa undantag) och gäller exklusive moms.

Priser på kabel och kabelskor i koppar är baserade på ett kopparpris på 150 Euro per 100 kg. Vid en förändring av kopparpriset överstigande +/-10% sker motsvarande justering. För beräkning av kopparpriser se länken.

Vid valutaförändringar samt övriga förändringar utom LAPPs kontroll förbehåller LAPP sig rätten till prisjustering.

Vid expressgods debiteras hela fraktkostnaden.

Ej lagerförda artiklar, samt artiklar som beställs via vår e-Shop, säljs endast i hela förpackningar.

Tolerans kabellängd
Om ej annat överenskommits förbehåller sig LAPP rätten att leverera upp till +5% på lagerförda artiklar samt
+/- 15% på ej lagerförda artiklar. Kontakt skall alltid tas med LAPP vid andra toleranskrav.


Kapkostnad
Första kapet av en kabel är alltid gratis. Om flera kap av samma artikel krävs för att kunna leverera önskade längder, utgår en kostnad om 50 SEK/kap.


Betalning
Betalning skall, där ej annat är avtalat, vara LAPP tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Leveransvillkor
Har inget leveransvillkor avtalats avser leveransen FCA Nyköping (Incoterms 2010).

Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i LAPPs e-Katalog. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är LAPP skyldigt att informera köpande kunder om denna förändring.

I det fall LAPP insett eller borde ha insett att ändring kunnat vålla stor olägenhet, äger kunden rätt att häva köpet.

Utrustning som används inom luft- och rymdfart
LAPP är inte skyldig att ersätta skada som köparen eller tredje part orsakats om produkterna har används i utrustning som används inom luft- eller rymdfart och skadan berodde på eller uppstod i samband med denna användning, om inte skadan orsakats avsiktligt eller i grov oaktsamhet av LAPP.

 

Returbestämmelser
Följande gäller för att LAPP skall behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av LAPP. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.
 3. Retur av varor med fakturavärde understigande SEK 500 netto godkänns ej.
 4. Vid eventuell retur måste LAPPs returföljesedel medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av LAPP. För information om returhantering se nedan.


Returhantering

Vid eventuella returer beakta följande

 1. Kontakta LAPP för en retursedel.
 2. LAPP utfärdar en retursedel som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan retursedel accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.
 4. Returföljesedel är ej att likställa med godkänd retur (se nedanstående kriterier).
 5. Endast sådana returer för vilka LAPP kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för köparen. För övrigt godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30%.


LAPP Miltronic AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda

 • Varan ska vara lagerlagd hos LAPP.
 • Varan har levererats inom de senaste 12 månaderna.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för LAPP.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i LAPP´s sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för LAPP.
 • LAPP måste, i de fall varan ej kan returneras till ursprungsleverantören, ha en frekvent försäljning på varan som gör att återtagen artikel kan säljas inom 6 månader.
 • Fakturavärdet överstiger 500 kr.

Eller

 • LAPP kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.
Filtyp Dokument Information
Terms and conditions & delivery provisions
(PDF 61 KB )
LAPPs terms and conditions & delivery provisions in English.