Rätt halogenfri kabel för installationen

Akademin

Rätt halogenfri kabel till installationen

Det har nog inte undgått någon i branschen att det är en stor fördel att halogenfria kablar har använts, ifall olyckan skulle vara framme och det utbryter en brand. Sverige är sedan många år ett föregångsland när det gäller att sätta krav på halogenfria installationer, och nu följer allt fler länder i Europa i våra fotspår.

Det finns en mängd olika halogenfria material som vi använder i våra kablar, men för optimal säkerhet vid brand rekommenderar vi användning av LAPPs halogenfria miljökablar. Vilka brandegenskaper har då halogenfri miljökabel från LAPP?

A
Halogenfri miljökabel avger varken halogener eller korrosiva gaser i händelse av brand. Det gör däremot till exempel PVC-kabel. Halogener är dödliga att andas in och korrosiva gaser bildar saltsyra som medför dyrbara saneringskostnader efter en brand. Testmetod, se skiss 1 nedan. I testet mäts konduktivitet och PH-värde när gaserna från provet reagerar med vatten i mätcellen.

B
Kabeln ska förhindra spridning av brand, vilket avgörs av plastblandningen och tillsatt flamskyddsmedel. Se testmetod för enskild kabel enligt skiss 2 och kablar i grupp enligt skiss 3-4. Här ska kablarna självslockna på en viss sträcka efter det att brännaren avlägsnats.

C
För att underlätta utrymning vid brand skall kabeln avge en lätt rök som ska vara så transparent som möjligt. Se testmetod enligt skiss 5. Tätheten mäts i ett 27 m3 stort utrymme där kravet är ljustransmission på minst 60%, vilket mäts via en fotocell.

D
Förutom halogener ska kabeln innehålla minimalt med andra ämnen som kan bilda giftiga gaser. Det finns testmetoder för detta genom NES 02-713 samt EN 50306-1 där man bränner material och samlar in gasen i ett provrör för analys. Exempel på giftiga gaser är karbonoxid, monooxid och svaveldioxid.

Mätmetoder vid IEC-klassificering

SKISS 1
Korrosiva gaser uppkommer framförallt när PVC brinner. Gaserna är giftiga att andas in. De bildar även saltsyra,
som förstör elektronik och metall. Korrosivitet och halogenfrihet klassificeras genom IEC-standard 60754-1, -2. I testet mäts Ph-värde och konduktivitet när gaserna från provet reagerar med vatten i mätcellen.

SKISS 2
En kabel hängs vertikalt och utsätts för en propangaslåga på 1kW i minst 60 sekunder, beroende på diameter. Kabeln uppfyller kravet att elden själv-slocknar och skadan är minst 50 mm från ändarna. IEC-standard 60332-1-2.

SKISS 3–4
Flera kablar med en viss volym brännbart material hängs vertikalt bredvid varandra. De utsätts för en propangaslåga på 20 kW under en viss tid. Elden ska självslockna när lågan tas bort och spridas max 2,5 meter. IEC-standard 60332-3.

SKISS 5
För att underlätta utrymning vid brand klassificeras tätheten på röken genom IEC-standard 61034-2. Täthet på rök mäts i ett 27 m3 stort utrymme med en ljusstråle.

Bra, bättre, bäst!

ÖLFLEX CLASSIC
Välj rätt halogenfri kabel till din applikation

Välj rätt halogenfri kabel till din applikation - bra, bättre, bäst!

LAPPs sortiment av halogenfria miljökablar för fast installation består av tre ÖLFLEX®-varianter där alla har exakt samma goda brandegenskaper. Men vad är det, förutom egenskaper vid brand, som avgör vilken kabel som passar för just din applikation?

Oljebeständighet
I en torr miljö inomhus, utan yttre påverkan av olja (stänk kan vara ok), så väljer du vår mest kostnadseffektiva lösning med ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH grå. Om du har en arbetsspänning över 500 V så väljer du den svarta varianten ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH BK 0,6/1 kV.

Är det en oljebemängd miljö är vår premiumkabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/CH det bästa alternativet. Den är unik på marknaden eftersom den är testad för oljebeständighet enligt EN 50363-4-1, vilket innebär att den har bättre oljebeständighet än vår vanliga ÖLFLEX® CLASSIC 110 i PVC.

UV-beständighet
Utomhus brukar det normalt inte vara krav på halogenfrihet. Men för de anläggningar som har halogenfrihet som ett generellt krav, eller där man inte vill skarva om man förlägger delar av installationen utomhus, så måste man välja en kabel som är UV-resistent om den är exponerad för solljus. Välj då antingen den svarta ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH BK 0,6/1 kV eller ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/ CH som bägge är UV-resistenta enligt ISO 4892-2.

USA

Våra halogenfria miljökablar är även godkända för USA-marknaden, vilket underlättar för våra exportkunder som
vill ha en och samma kabel för både Europa och USA.