Webshop

Prisrevidering fr o m 2023-10-01


 

Obs! Ersatt av Prisrevidering fr o m 2023-11-01


Nyköping, 2023-08-31

Gäller endast för våra svenska kunder.

Bäste kund och samarbetspartner,

med anledning av den svenska kronans försvagning mot bland annat Euron tvingas vi avisera om en justering av våra priser fr.o.m. 1 oktober 2023. För produkter som vi köper in i Euro och säljer i svenska kronor innebär det en justering med +9,5% och för kundanpassade artiklar och bearbetade kapslingar i egen regi en justering med +4,8%.

Vi har försökt att hålla våra priser oförändrade under året, men trenden är tydlig, på rullande 12 månader har svenska kronan försvagat gentemot Euron med mer än 12%. Utsikterna under resterande 2023 är fortsatt osäkra men någon tydlig indikation på att kronan ska stärkas i förhållande till Euron är inte trolig utan snarare tvärtom, enligt bedömare.

En svag krona påverkar inte bara kostnaderna på materialsidan utan även på transporter, emballage mm.

Prisjusteringen gäller alla nya beställningar som läggs fr.o.m. 1 september 2023 där leverans sker 1 oktober 2023 eller senare. Befintliga beställningar som är orderbekräftade med leverans fr.o.m. 1 oktober 2023 kommer inte att påverkas.

LAPP uppskattar dig som kund och samarbetspartner, ditt förtroende för oss är viktigt och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.

Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Adjustment of our prices valid as of October 1, 2023


Nyköping, 2023-08-31

Applies only to our Swedish customers.

Dear Customer,

due to the weakening of the Swedish krona against the Euro, we are forced to announce an adjustment to our prices from 1 October 2023. For products that we buy in Euros and sell in Swedish kronor, this means an adjustment of +9.5% and for customized items and processed enclosures in-house an adjustment of +4.8%.

We have tried to keep our prices unchanged during the year, but the trend is clear, in the rolling 12 months the Swedish krona has weakened against the Euro by more than 12%. The outlook for the rest of 2023 is still uncertain, and any clear indication that the krona will strengthen in relation to the Euro is not likely, rather the opposite, according to analysts.

A weak krona not only affects costs on the material side but also on transport, packaging etc. 

The price adjustment applies to all new orders placed from 1 September 2023 where delivery take place on 1 October 2023 or later. Existing orders that are order confirmed with delivery from 1 October 2023 will not be affected.

LAPP appreciates you as a customer and partner, your trust in us is important and we look forward to our continued successful collaboration.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com