Webshop

Prisrevidering fr o m 2023-02-01


 

Nyköping, 2022-12-14

Bäste kund,

vi har de senaste åren upplevt en turbulens på marknaden med återkommande prisjusteringar och svårigheter att förutse hur det kommer att se ut med tillgänglighet och leveranser. Detta har tvingat oss att hantera situationer med kort varsel och anpassa oss efter rådande omständigheter.

Vi står inför ett nytt år med många möjligheter men också många utmaningar då vi fortsatt har krig och oro i vår närhet som påverkar energi- och transportkostnader, produktionskostnader och tillgänglighet. Priserna på råmaterial ligger fortsatt kvar på en hög nivå jämfört med för 2-3 år sedan och vår bedömning i nuläget är att ingen drastisk förändring är att vänta i närtid.

Det generella materialpåslaget som vi införde under 2021 var tänkt som en temporär lösning för att hantera situationen i en tid med konstanta kostnadsökningar inom flertalet områden. Nu ser vi att situationen stabiliserat sig något och väljer därför att ta steget bort från det generella materialpåslaget och anpassa våra priser utan detta för 2023.

De nya priserna utan materialpåslag kommer att börja gälla fr o m 1 februari 2023.

Vi på LAPP uppskattar dig som kund. Ditt förtroende för oss är viktigt och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.

 

Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Price revision from 1 February 2023


Nyköping, 2022-12-14

Dear Customer,

in recent years, we have experienced turbulence in the market with recurring price adjustments and difficulties in predicting availability and delivery. This has forced us to deal with the situations at short notice and adapt to the prevailing circumstances.

We are facing a new year with many opportunities but also many challenges as we continue to have war and unrest in our vicinity that affects energy and transport cost, production costs and availability. The prices of raw materials remain at a high level compared to 2-3 years ago and our assessment at present is that no drastic change is to be expected in the near future.

The general material surcharge that we introduced in 2021 was intended as a temporary solution to handle the situation at a time of constant cost increases in most areas. Now we see that the situation has stabilized somewhat and therefore choose to take the step away from the general material surcharge and adjust our prices without this for 2023.

The new prices without material surcharges will take effect from 1 February 2023.

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust in us is important and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com