Webshop

Justering av materialpåslag fr o m 2022-08-01


 

Nyköping, 2022-06-29

Bäste kund,

LAPP har under hösten 2021 och våren 2022 tvingats justera materialpåslaget ett flertal gånger då situationen på marknaden har förvärrats vad det gäller de kostnadsdrivande faktorerna, såsom energipriser, transporter, emballage, produktionskostnader och inte minst råmaterialpriser på både polymerer och metaller.

Situationen med en volatil marknad fortsätter och vi ser inget snart slut på de snabba prisförändringar som påverkat oss under den gångna tiden. Vi aviserar därför nu en justering av materialpåslaget på flera av våra produktområden enligt tabellen nedan.

Det justerade materialpåslaget gäller alla nya beställningar som läggs fr.o.m. 1 augusti 2022.

ProduktområdeBefintligt materialpåslag
t o m 2022-07-31
Nytt materialpåslag
fr o m 2022-08-01
Generellt kabelsortiment samt alla övriga produktområden som inte nämns nedan25,55%28,55%
Märkning14,75%14,75%
Givarkablar och tillbehör, sensorer
(induktiva, optiska, vision)
16,50%16,50%
Slang, kabelkanaler, lampor, lysdioder,
släpkedjor, kapslingar i plast och aluminium
(inkl. kundanpassade)
14,75-20,00%21,00%
Kundanpassade kablage18,00%18,00%

 

Vi på LAPP uppskattar dig som kund. Ditt förtroende motiverar oss i denna svåra situation och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.


Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyköping, 2022-06-29

Dear Customer,

during autumn 2021 and the spring of 2022, LAPP has been forced to adjust the material surcharge several times as the situation on the market has worsened in terms of cost driving factors, such as energy prices, transport, packaging, production costs and, not least, raw material prices for both polymers and metals.

The situation with a volatile market continues and we see no immediate end to the rapid price changes that have affected us in the past. We are therefore now announcing an adjustment of the material surcharge in several of our product areas according to the table below.

The adjusted material surcharge applies to all new orders placed from August 1, 2022.

Product areaExisting material surcharge
until July 31, 2022
New material surcharge
from August 1, 2022
General cable assortment and all other
product areas not mentioned below
25.55%28.55%
Labelling14.75%14.75%
Sensor cables and accessories, sensors
(inductive, optical, vision)
16.50%16.50%
Hose, cable ducts, lamps, LEDs,
cable chains, enclosures in plastic and
aluminium (incl. customized)
14.75-20.00%21.00%
Customized cabling18.00%18.00%

 

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com