Webshop

Ändring av materialpåslag fr o m 2022-06-01

Publicerat 2022-05-31

Bäste kund,

LAPP har under hösten 2021 och våren 2022 tvingats att justera materialpåslaget ett flertal gånger då situationen på marknaden har förvärrats vad det gäller de kostnadsdrivande faktorerna, såsom energipriser, transporter, emballage, produktionskostnader och inte minst råmaterialpriser på både polymerer och metaller.

Situationen med en volatil marknad fortsätter och vi ser inget snart slut på de snabba prisförändringar som påverkat oss under den gångna tiden. Vi aviserar nu ett differentierat materialpåslag som blir mindre generellt och mer träffsäkert, och har därför glädjen att sänka materialpåslaget på nedan produktområden. De nya nivåerna kommer att gälla alla nya beställningar som läggs fr.o.m. 1 juni 2022.

Produktområde Befintligt materialpåslag
t o m 2022-05-31
Nytt materialpåslag
fr o m 2022-06-01
Märkning, släpkedjor, kapslingar i plast
och aluminium (inklusive kundanpassade)
25,55% 14,75%
Givarkablar och tillbehör, sensorer
(induktiva, optiska, vision)
25,55% 16,50%
Kundanpassade kablage 25,55% 18,00%
Slang, kabelkanaler, lampor och lysdioder 25,55% 20,00%

 

Materialpåslaget på övriga produktområden kommer tills vidare att vara oförändrat, 25,55%.

Vi på LAPP uppskattar dig som kund. Ditt förtroende motiverar oss i denna svåra situation och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.


Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Customer,

during autumn 2021 and the spring of 2022, LAPP has been forced to adjust the material surcharge several times as the situation on the market has worsened in terms of cost driving factors, such as energy prices, transport, packaging, production costs and, not least, raw material prices for both polymers and metals.

The situation with a volatile market continues and we see no immediate end to the rapid price changes that have affected us in the past. We are now announcing a differentiated material surcharge that will be less general and more accurate, and therefore we have the pleasure of reducing the material surcharge in the following product areas. The new levels will apply to all new orders placed as of June 1, 2022.

Product area Existing material surcharge
through May 31, 2022
New material surcharge
as of June 1, 2022
Labelling, tow chains, enclosures in plastic
and aluminium (incl. customized)
25.55% 14.75%
Sensor cables and accessories, sensors
(inductive, optical, vision)
25.55% 16.50%
Customized cabling 25.55% 18.00%
Hose, cable ducts, lamps and LEDs 25.55% 20.00%

 

The material surcharge in other product areas will remain unchanged for the time being, at 25.55%.

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.

 

Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com