Webshop

Ändring av temporärt materialpåslag fr o m 2022-05-01

Publicerat 2022-03-31

Bäste kund,

det är med växande oro som vi alla följer den geopolitiska utvecklingen som pågår i östra Europa och som eskalerat under första kvartalet. Våra tankar går till lokalbefolkningen och de som drabbats av konflikten. Kriget och dess konsekvenser påvisar hur viktigt ett förtroendefullt och tillförlitligt samarbete är men också hur beroende vi är av vad som händer globalt.

Situationen på marknaden är fortsatt instabil och trenden som vi på LAPP har sett under det senaste året under pandemin fortsätter också in i andra kvartalet 2022. Vi ser en fortsatt utmaning med stigande priser och bristande tillgång på råmaterial, transporter och förpackningar. Stigande energipriser är en faktor som återkommer allt oftare som en anledning till ökade produktionskostnader och den begränsade tillgången på råmaterial och långa ledtider gör att våra producerande fabriker ibland tvingas prioritera eller omprioritera vad som kan produceras på grund av brist på något material eller någon komponent.

Vi jobbar målmedvetet och fokuserat med att upprätthålla vårt högkvalitativa erbjudande till dig men som en konsekvens av det rådande marknadsläget aviserar vi från och med 1 maj 2022 ett höjt materialprispåslag från dagens 14,75% till 25,55%.

Förutom vårt höjda materialprispåslag förbehåller vi oss också rätten att tillhandahålla offerter och orderbekräftelser med ett icke bindande indikativt pris och att det slutgiltiga priset fastställs vid tidpunkten för leverans. På grund av det instabila marknadsläget gäller våra offerter i 5 arbetsdagar från offertdatum och därefter med reservation tills vidare.

Vi på LAPP uppskattar dig som kund mycket. Ditt förtroende motiverar oss i denna svåra situation och vi ser fram emot vårt fortsatta framgångsrika samarbete.


Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Best partner,

it is with growing concern that we all are following the geopolitical developments that are taking place in Eastern Europe and which have escalated in the first quarter. Our thoughts are with the Ukrainian people and those affected by the conflict. The war and its consequences show how important trusting and reliable cooperation is, but also how dependent we are on what is happening globally.

The situation in the market remains unstable and the trend that we at LAPP have seen over the past year during the pandemic will also continue into the second quarter of 2022. We see a continued challenge with rising prices and a lack of supply of raw materials, transportation and packaging. Rising energy prices are a reason for increased production costs and the limited availability of raw materials and long lead times means that our producing factories are sometimes forced to prioritize or reprioritize what can be produced due to a lack of material or components.

We work purposefully and focused on maintaining our high-quality offer to you, but as a consequence of the current market situation we need to announce an adjustment in our supplementary charge as per 1st May 2022, from today's 14.75% to 25.55%.

In addition to our adjusted supplementary charge, we also reserve the right to provide quotes and order confirmations with a non-binding indicative price and that the final price is determined at the time of delivery. Due to the unstable market situation, our quotes are valid for 5 working days from the date of offer and thereafter with reservation until further notice.

We at LAPP appreciate you as a customer very much. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com