Webshop

Ändring av temporärt materialpåslag fr o m 2021-12-01

Publicerat 2021-10-28

Bästa samarbetspartner,

sedan hösten 2020 har vi upplevt en situation med materialförsörjning som vi aldrig upplevt tidigare. Efter sommaren 2021 ser vi att den negativa trenden fortsätter och i många fall eskalerar med kraftiga prishöjningar och längre ledtider från våra leverantörer.

Bakgrunden till detta är kraftigt stigande priser på råmaterial, såsom plaster och metaller, på energi för att producera men också på förpackningar och transporter. Ledtider på både material och produktionskapacitet har också påverkat situationen till det sämre vilket gör att vi behöver avisera en ökning på vårt temporära materialpåslag från 7,9% till 14,75%* på alla ordar som läggs från och med 1 december 2021. Materialpåslaget avser priser på kopparbas 150 €/100 kg för kabel och kablage.

Ledtider och återanskaffningstider varierar från leverantör till leverantör men trenden är tydlig – produktionskostnaderna ökar och ledtiderna är osäkra. Att förutse ett produktpris 3-6 månader framåt i tiden är omöjligt.

Vi hoppas på er förståelse för den rådande situationen och vi jobbar hårt för att säkerställa vår leveranskapacitet.

*) För våra silikonkablar är materialpåslaget 23,5% från och med 2022-03-01.


Vänliga hälsningar
Nils Wancke
Försäljningschef Sverige
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Best partner,

since the autumn of 2020, we have experienced a situation with material supply that we have never experienced before. After the summer of 2021, we see that the negative trend continues and in many cases escalates with increasing prices and longer lead times from our suppliers.

The reason for this is increasing prices for raw materials, such as plastics and metals, for energy to produce but also for packaging and transport. Lead times for both materials and production capacity have also affected the situation for the worse, which means that we need to announce an increase in our temporary material surcharge from 7.9% to 14.75%* on all orders placed from 1 December 2021. The supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling.

Lead times and replacement times vary from supplier to supplier, but the trend is clear – production costs increase and the lead times are uncertain. Predicting a product price 3-6 months ahead is impossible.

We hope for your understanding of the current situation and we work hard to ensure our delivery capacity.

*) For our silicone cables, the material surcharge is 23,5% from 1 March 2022.


Best regards
Nils Wancke
Sales Director Sweden
LAPP Miltronic AB

0155-777 44
nils.wancke(at)lapp.com